Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Hae mukaan liiton työryhmiin

Julkaistu 9.4.2021

Haluatko olla mukana rakentamassa Suomen Taitoluisteluliiton visiota ”Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla?” Tule mukaan työryhmätyöskentelyyn, hakuaika seuraavalle kaksivuotiskaudelle (1.8.2021-31.7.2023) on nyt avoinna.

Suomen Taitoluisteluliiton hallituksen ja toimiston apuna työskentelee useita työryhmiä. Työryhmien ja liiton ohjenuorana toimii liittokokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma, joka ohjaa toimintaa ylätasolla. Ryhmät valmistelevat päätösesityksiä liittohallitukselle sovitussa aikataulussa. Kokouksia on vuoden aikaan 3-4 kertaa ja niihin voi osallistua tarvittaessa myös etäyhteyksin.

Työryhmät valitaan avoimella haulla ja kokoonpanot nimeää liittohallitus. Kunkin ryhmän puheenjohtajana toimii liitossa ko. toiminnasta vastaava henkilö ja kussakin työryhmässä on edustettuna vähintään yksi liittohallituksen jäsen. Työryhmät toimivat itsenäisesti, mutta tekevät tarvittaessa tiivistäkin yhteistyötä eri työryhmien kanssa. Ryhmien koko vaihtelee 5-10 hengen välillä.

Työryhmän jäsenyys perustuu vapaaehtoiseen toimintaan lajin hyväksi. Työryhmissä työskentelyn tulee olla läpinäkyvää ja puolueetonta – sinne valitut henkilöt tekevät töitä koko suomalaisen taitoluistelukentän ja seurojen eteen. Työryhmän jäsenet saavat Suomen Taitoluisteluliiton kausikortin, joka oikeuttaa vapaaseen sisäänpääsyyn Suomen Taitoluisteluliiton alaisissa kotimaisissa kilpailuissa mukaan lukien vuosittain järjestettävä Finlandia Trophy Espoo sekä vuonna 2022 järjestettävä Marie Lundmark Trophy -kilpailut.

Toivomme hakijoiden edustavan mahdollisimman laaja-alaisesti koko suomalaista seurakenttää sekä sukupuolten moninaisuutta.

https://www.lyyti.in/tyoryhmat_2021-2023

Hakuaika päättyy perjantaina 30.4.2021.

Lisätietoja työryhmätyöskentelystä toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo

Liittohallitus on asettanut seuraavat työryhmät ja määritellyt niiden päätehtävät:

Lajityöryhmät (3 kpl) – Yksin- ja pariluistelu, Jäätanssi, Muodostelmaluistelu

Asiantuntijatyöryhmiä, joiden tehtävänä on

 • seurata, arvioida ja kehittää kunkin lajin huippu-urheilutoimintaa ja pyrkiä parantamaan lajien menestymisedellytyksiä
 • kehittää liiton valmennusryhmien toimintaa (yksinluistelu: Nuorten Projektiryhmä-, Nuorten maajoukkue, aikuisten maajoukkue, jäätanssin ja muodostelmaluistelun maajoukkueet)
 • laatia arvokilpailujen valintakriteerit ja tehdä kriteerien mukaiset esitykset liittohallitukselle arvokilpailuedustajista
 • laatia maajoukkueiden valintakriteerit ja tehdä kriteerien mukaiset ehdotukset liitohallitukselle maajoukkueiden jäsenistä
 • jakaa ISU:n kansainvälisten kilpailujen edustuspaikat
 • tehdä esitykset urheilijoille ja joukkueille jaettavista valmennustuista

Lajityöryhmät ovat asiantuntijatyöryhmiä, joissa kokemus arvioijana, valmentajana ja/tai kilpailijana (jossakin yllämainitussa lajissa, mielellään arvokilpailutasolla) sekä kokemus kansainvälisestä kilpailutoiminnasta lasketaan eduksi.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta valmennuspäällikkö Satu Niittynen

 Osaamisen työryhmä

 • osaamisen laaja-alainen lisääminen suomalaisessa taitoluistelussa
 • koulutustoiminnan yleinen linjaaminen ja kehittäminen
  • ohjaaja- ja valmentajakoulutus (ohjaaja- ja valmennusosaamisen vahvistaminen siten, että monipuolinen valmennus varmistaa urheilijan terveyden, teknisen osaamisen ja henkisen voiman tasapainon)
  • arvioija-, seura- ja kouluttajakoulutus
  • kouluttajaverkoston koordinointi ja ylläpito
 • Kansainväliset seminaarit
 • Työryhmä ei itsessään kehitä yksittäisten koulutusten sisältöjä vaan niitä varten perustetaan projektiryhmiä, joissa työryhmän jäsenet voivat olla mukana.

Osaamisen työryhmä suunnittelee liiton koulutustoimintaa yhdessä liiton työntekijöiden kanssa. Osaamisen työryhmän kokoamisessa otetaan huomioon, että taitoluistelun eri lajit ovat edustettuina. Kouluttajaosaamisella (ohjaaja-, valmentaja- ja arvioijakoulutus) sekä liikunnan aluejärjestöjen koulutustuntemuksella on tässä työryhmässä työskentelystä hyötyä.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta Koulutus- ja seuratoiminnan kehittäjä Sanna Vuorinen

Arvioijat-työryhmä

 • asiantuntijatyöryhmä
 • Varmistaa yhdessä Osaamisen työryhmän kanssa, että käytettävissä on riittävä määrä arvioijia sekä kilpailujärjestelmän muita vaatimia asiantuntijoita eri lajien kotimaiseen ja kansainväliseen kilpailutoimintaan
 • Ylläpitää arvioijalistaa
 • Laatii arvioijakoulutusten materiaalit
 • Tarjoaa asiantuntemusta eri työryhmille tarpeen mukaan
 • Laatii liiton kilpailukalenteriin merkittyihin kilpailuihin tuomaristot
 • Koordinoi arvioijat kansainvälisiin kilpailuihin ja arvokilpailuun
 • Tukee kansainvälistä arvioijatoimintaa lähettämällä ISU:n järjestämiin seminaareihin ja koulutuksiin tarpeen mukaan
 • Yhdessä kansainvälisten asioiden ryhmän kanssa kartoittaa Finlandia Trophy ja Marie Lundmark Trophy –kilpailuihin kutsuttavat ylituomarit ja tekniset, liiton toimiston hoitaessa käytännön järjestelyt
 • Valmistelee liittohallituksen päätettäväksi kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen joukkueenjohtaja valinnat yhteistyössä lajityöryhmien kanssa.
 • Yhteydenpito ISU:n ja sen jäsenmaihin

Tämän työryhmän jäseneksi voit hakea, mikäli sinulla on arvioijan pätevyys.
Lisätietoja ryhmän toiminnasta Kilpailupäällikkö Anne Fagerström 

Kilpailusääntöjen ja -järjestelmän työryhmä

 • kansainvälisten sääntöjen tulkitseminen ja niistä tiedottaminen
 • kotimaisten kilpailusääntöjen laatiminen, tulkitseminen, täydentäminen ja niistä tiedottaminen
 • valvoo, että kilpailusääntöjä noudatetaan
 • jatkokehittää yksinluistelun testijärjestelmiä ja seuraa niiden käyttöä
 • auttaa ja neuvoo kilpailusääntöasioissa
 • kehittää ISU arviointijärjestelmän sovellusta ja tiedottaa muutoksista
 • evaluoi vaihtoehtoisia arviointijärjestelmiä
 • valmistelee muilta mailta tulleet sääntömuutosehdotukset ja kannanotot ISUn toimielimien käsiteltäväksi
 • auttaa ja neuvoo seuroja kilpailujen järjestämisessä
 • ansiomerkkianomusten käsittely ja lausunnot liittohallitukselle
 • laatii kotimaisen kilpailukalenterin ja nimeää järjestäjät, tekee lohkojaot
 • anoo edustusoikeudet luistelijoille ja laatii ulkomailla kilpaileville luvat

Tämän työryhmän henkilöiden tulee tuntea ISU Communicationit ja sääntökirjat ulkoa ja väärinpäin. Ja ehkä on hyvä, että niitä on myös joutunut joskus tositoimissakin käyttämään. Kokemus kilpailujen johtotehtävistä ja järjestelyistä on myös hyödyksi. Puhumattakaan siitä, että ymmärtää niin yksinluistelun kuin muodostelmaluistelun laji- ja tasohierarkiaa.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta Kilpailupäällikkö Anne Fagerström

Seuraverkosto

 • käsittelee jäsenseurahakemukset, ja tekee jäseneksi pyrkivistä ja eroavista seuroista lausunnot liittohallitukselle
 • seuratoiminnan laadun kehittäminen (mm. tähtiseuratoiminta ja seuratuet)
 • suunnittelee seurakehittäjien apuna seuratoimijoille järjestettävät työpajoja ja koulutuksia (mm. seuran hallinto, työnantaja-asiat, vastuullisuus)
 • valtakunnallisen seuraverkoston ja seurayhteistyön kehittäminen

Työryhmään haetaan henkilöitä, jotka ovat innostuneita tai jopa intohimoisia kehittämään seuratoiminnan hallinnollista puolta. Valittavilla henkilöillä tulee olla kokemusta taitoluisteluseurojen toiminnasta.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta Seuratoiminnan kehittäjä Mira Korpinen

Kilpailukoordinaatiotiimi

 • Esikäsittelee haettavat kutsukilpailut kilpailu- ja sääntötyöryhmän hyväksyttäväksi
 • Neuvoo seuroja kilpailujärjestelyissä
 • Innostaa uudenlaisten, kilpailunomaisten tapahtumien järjestämiseen
 • Muut Kilpailu- ja sääntötyöryhmän kanssa sovittavat tehtävät

Työryhmään haetaan henkilöitä, joilla on kokemusta kilpailujen järjestämisestä ja kiinnostusta monipuolisen kilpailutoiminnan kehittämiseen. Työryhmään haetaan erikseen muodostelma-, jäätanssi ja yksinluisteluvastaavia.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta Kilpailupäällikkö Anne Fagerström

Luistelijoiden työryhmä

 • Tuo urheilijan näkemyksiä esille lajissa ja liiton toiminnassa
 • Pohtii urheilijalta urheilijalle -ajatuksella keinoja, jotka voivat edesauttaa nykyisiä ja tulevia luistelijoita uralla eteenpäin
 • Ylläpitää alumnitoimintaa ja pyrkii luomaan verkostoja, joissa entiset ja nykyiset urheilijat voivat kohdata toisensa lajiin liittyvän keskustelun äärellä
 • Muut työryhmän tarpeelliseksi kokemat asiat

Työryhmään haetaan kaikista lajeista uransa jo päättäneitä sekä aktiivisesti lajia edelleen harrastavia luistelijoita, jotka ovat edenneet urallaan vähintään juniori-ikään saakka.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta Viestintä- ja markkinointipäällikkö Mila Kajas-Virtanen


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023