Urheilijaidentiteetti

Yksi lopettamisprosessin keskeisimmistä ja merkittävimmistä tekijöistä on urheilijaidentiteetti. Alla esitellään urheilijaidentiteettiä ja sen vaikutusta luistelijan lopettamisprosessiin.  

Mitä urheilijaidentiteetillä tarkoitetaan? 

Identiteetillä tarkoitetaan yksilöllistä käsitystä omasta itsestä. Identiteetti vastaa kysymyksiin ”kuka minä olen” ja ”mihin minä kuulun.” Monet urheilijat muodostavat uransa aikana yksiulotteisen urheilukontekstiin keskittyvän identiteetin, jota kutsutaan urheilijaidentiteetiksi. Urheilijaidentiteetti kuvaa kuinka vahvasti urheilija määrittää itsensä urheilijan roolissa (Brewer, Van Raalte, & Linder, 1993). Urheilijaidentiteetti on siis yksi minäkuvan ulottuvuuksista. Luistelussa lajin harjoittelu aloitetaan jo nuoressa iässä ja siitä lähtien lajiharjoitteluun ja muuhun oheistoimintaan käytetään paljon aikaa. Mitä enemmän luistelija viettää aikaa, sitoutuu ja fokusoituu pelkästään luisteluun, sitä voimakkaammaksi urheilijaidentiteetti muodostuu.  

Tutkijat ovat tuoneet esille, että suurin osa urheilijoista kehittää jonkinasteisen urheilijaidentiteetin (Lavallee, Gordon, & Grove, 1997). Urheilijaidentiteetti itsessään ei ole negatiivinen asia ja se voi aina olla luonteva osa luistelijan identiteettiä. Voimakkaan urheilijaidentiteetin on kuitenkin havaittu olevan ongelmallinen ja se usein vaikuttaa negatiivisesti urheilijaan aktiiviuran siirtymävaiheissa, erityisesti lopettamisen yhteydessä. Voimakkaan urheilijaidentiteetin negatiivisia vaikutuksia ovat muun muassa identiteetin menetys, pitkä sopeutumisaika ja erilaiset mielenterveyden ongelmat (esim. ahdistus ja masennus). Urheilijat, joilla on voimakas urheilijaidentiteetti, ovat yleisesti myös vähemmän valmiita uransa lopettamiseen, kuin muut urheilijat.  

Urheilijaidentiteetin tunnistaminen 

Tässä vaiheessa  moni lukija mahdollisesti miettii, ”Onko minulla vahva urheilijaidentiteetti?” tai ”Miten tiedän, kuinka vahva urheilijaidentiteettini on?”. Yksi hyvä indikaattori voimakkaasta urheilijaidentiteetistä on, jos luistelija määrittää itsensä pelkästään luistelijana tai urheilijana. Urheilijaidentiteetin mittaamiseen on myös olemassa kysely, “The Original Athletic Identity Measurement Scale” (Brewer et al., 1993). Kyse on Urheilijaidentiteetin arviointimenetelmästäjoka on vapaasti käännetty englannista suomeksi tätä materiaalipakettia varten. Kysely on esitetty alla, ja voit halutessasi käyttää sitä oman urheilijaidentiteettisi mittaamisessa.  

Huom! Yksittäinen kysymyspatteristo on kuitenkin parhaimmillaan vain suuntaa antava ja se voi toimia itsetutkiskelun tukena. Mittari ei yksinään ole diagnostinen, eikä siitä voi tehdä suoria johtopäätöksiä. Tarkemmassa urheilijaidentiteetin mittauksessa kannattaa turvautua ammattilaisen apuun. 

Holistinen identiteetti 

Koska voimakas urheilijaidentiteetti saattaa vaikuttaa luistelijaan negatiivisesti, on erityisesti lopettamisvaiheessa suositeltavaa, että luistelijat kehittävät itselleen holistisen eli kokonaisvaltaisen identiteetin (ei vahva urheilijaidentiteetti). Holistisen identiteetin muodostaminen ei tarkoita kokonaan uuden minäkuvan muodostamista, vaan oman identiteetin uudelleenmäärittelyä ja avartamista. Tutkimustiedon mukaan holistinen identiteetti edesauttaa urheilijan sopeutumista lopettamisen jälkeiseen aikaan ja se myös vaikuttaa positiivisesti urheilijan motivaatioon, sitoutumiseen ja suoritukseen aktiiviuran aikana (Ryan, 2018). Holistisesta identiteetistä on yleisesti hyötyä urheilijan koko uralle ja hänen kokonaisvaltaiselle kehityksellensä (Kerr & Dacyshyn, 2000).  

Identiteetti voi myös lähtökohtaisesti kehittyä holistiseksi. Yksilön on mahdollista jo nuoresta iästä asti rakentaa itselleen holistista identiteettiä. Suositeltavaa olisikin, että holistinen identiteettikehitys alkaisi heti luistelijan aloittaessa aktiiviuransa. Niin valmentajien kuin seurojen tulee kannustaa luistelijoitaan holistiseen identiteettikehitykseen luistelijan aktiiviuran aikana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (Ryan, 2018). Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä aloittaa oman identiteetin uudelleenmäärittely.  

Holistisen identiteetin muodostamista auttaa luistelukontekstin ulkopuolisten kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen, sosiaalisten verkostojen muodostaminen ja oman elämän tarkoituksen löytäminen. Kyse on kuitenkin yksilöllisestä prosessista, ja monelle voi olla vaikea muodostaa holistista identiteettiä erityisesti lopettamisen yhteydessä. Ensimmäinen askel oman identiteetin hahmottamiseen ja avartamiseen on omien arvojen tunnistaminen. Arvot ovat keskeinen osa identiteettiä ja ne kertovat miten ja mihin suuntaan yksilö haluaa edetä. Arvot vastaavat kysymykseen ”mikä on minulle tärkeää?”. Yleisiä arvoja ovat esimerkiksi perhe, terveys, raha, turvallisuus ja ura. Omien arvojen tunnistaminen ja niiden mukaisesti eläminen on hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä. Halutessasi voit pysähtyä pohtimaan arvojasi alla olevien kysymysten kautta. 

Pysähdy pohtimaan: 

  • Mitkä elämän osa-alueet ja arvot ovat sinulle tärkeitä? Mitkä asiat näillä osa-alueilla ovat tärkeitä? 
  • Minkälaiset periaatteet ohjaavat käyttäytymistäsi suhteessa muihin ihmisiin, yhteisöön, luontoon ja itseesi? 
  • Millainen ihminen haluaisit olla aktiiviuran lopettamisen jälkeen? Entä 5 tai 10 vuoden päästä? 
  • Käytätkö tarpeeksi aikaa arvojasi vastaavaan toimintaan? 

Kaikki ”Luistelu-uran päättäminen” sivun ja sen alasivujen materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla. Materiaalin lainaaminen, kopiominen, luvaton levittäminen tai muokkaaminen on kiellettyä. Mikäli haluat lainata jotakin, käyttää sitä omassa julkaisussasi tai ottaa muokattavaksi, on tähän pyydettävä aina kirjallisesti lupa liiton markkinointi- ja viestintäsuunnittelijalta.