Liittohallitus

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@stll.fi

Jouko Pitkänen, puheenjohtaja, puh. 050 389 0504
Sini Aarnio-Kurki, varapuheenjohtaja, häirintävaltuutettu, puh. 040 709 9429
Nina Dahlström-Weber, varapuheenjohtaja, puh. 040 520 0609

Jäsenet

Virpi Hurri
Anna Kuusniemi-Laine
Anu Niiniranta
Mika Saarelainen
Nina Salmela-Mäkelä
Tomi Vähä-Ruohola

Liittohallituksen noudattamat esteellisyysäännöt

Suomen Taitoluisteluliitto ry:n hallituksen esteellisyyteen liittyvät toimintalinjaukset

– Esteellisyydestä on säädetty Suomen Taitoluisteluliiton johtosäännössä ja tarkemmin näissä esteellisyyssäännöissä.
– Hallituksen jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos hänen voidaan katsoa olevan esteellinen. 
– Esteellisyys syntyy, jos edunsaajana asian käsittelyssä on henkilö itse tai hänen lähipiirinsä kuten lähisukulainen tai jos asia muutoin koskee tällaista henkilöä.

Lähisukulaisiksi katsotaan:

– aviopuoliso ja avopuoliso
– oma ja puolison lapsi ja tämän puoliso ja jälkeläinen
– oma ja puolison vanhempi 
– sisarukset, näiden puolisot ja lapset.

Esteellisyys syntyy myös seuraavissa tilanteissa:

– Liittohallituksen jäsen toimii henkilön, jota asia koskee, työnantajana tai esihenkilönä, tai
– Henkilö, jota asia koskee, on liittohallituksen jäsenen työnantaja tai esihenkilö
– Asia koskee hallitusjäsenen  tai hänen perheenjäsenensä lähipiiriyhteisöä (yhdistys tai yhtiö)
– Lähipiiriyhteisöjä ovat sellaiset yhteisöt, joissa henkilöllä on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta (esim. hallituksen jäsenyys)
– Henkilö kokee puolueettomuutensa muutoin vaarantuvan esim. eturistiriidan johdosta.  

Esteellisyyteen liittyvät käytännön toimintamallit

– Liittohallitus ylläpitää lähipiirirekisteriä hallituksen jäsenten esteellisyyksistä. Esteellisyydet tarkistetaan aina liittohallituksen toimikauden alussa. Kunkin hallituksen jäsenen tulee ilmoittaa muutoksista toimikauden aikana ilman aiheetonta viivettä.
– Jos jäsen on esteellinen, hän ei voi osallistua asian valmisteluun, päätöksentekoon eikä täytäntöönpanoon.
– Jokaisen on huolehdittava omalta osaltaan esteellisyyden ilmoittamisesta ja itsensä jääväämisestä asian käsittelystä.
– Esteellisyys on kirjattava kokouksen pöytäkirjaan.
– Esteellistä henkilöä voidaan kuulla asian käsittelyn yhteydessä, jos asianmukainen valmistelu tai päätöksenteko sitä välttämättä edellyttävät.
– Esteellisellä ei ole oikeutta olla läsnä käsiteltäessä asiaa, jonka suhteen hän on esteellinen.