Toimintasäännöt

SUOMEN TAITOLUISTELULIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

Perustettu 1960 (Suomen Luisteluliitto)

1 § Liiton nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Taitoluisteluliitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Näissä sään­nöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi.

2 § Liiton tarkoitus

Liiton tarkoituksena on edistää taitoluistelua Suomessa sekä toimia valtakunnallisena keskusjärjestönä Suomessa toimiville ja yhdistysrekisteriin merkityille seuroille, jotka toimivat taitoluistelun edistämiseksi maassamme.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

3 § Toimintatavat

Tarkoitustaan liitto pyrkii toteuttamaan:

 1. tekemällä valistustyötä taitoluistelun hyväksi;
 2. edistämällä taitoluistelua harrastavien seurojen, luisteluratojen ja jäähallien perustamista ja toimintaa;
 3. laatimalla ja vahvistamalla alansa kilpailu-, merkki- ja muut tarvittavat erikoissäännöt, valvomalla niiden sekä Kansainvälisen Luisteluliiton (ISU) amatööri-, osanotto­kelpoisuus- ja edustussääntöjen noudattamista sekä ratkaisemalla niitä koskevat rikko­mukset ja erimielisyydet;
 4. valvomalla jäsenseurojensa ja niiden jäsenten kilpailu- ja näytöstoimintaa Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa itse järjestämällä kilpailuja, näytöksiä ja juhlia;
 5. edustamalla Suomen taitoluistelua Suomessa ja ulkomailla ja valvomalla sen etuja;
 6. julkaisemalla ja kustantamalla taitoluistelua koskevaa opetus- ja tiedotusaineistoa sekä edistämällä alaansa kuuluvaa tutkimustyötä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi hankkia varoja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla keräyksiä, arpajaisia, kilpailuja, näytöksiä ja juhlia sekä hankkimalla toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 § Liiton jäsenyydet

Liitto kuuluu jäsenenä Kansainväliseen Luisteluliittoon (ISU), jonka sääntöjä se jäsenliittoja velvoittavin osin noudattaa. Lisäksi liitto voi kuulua muihin liittohallituksen tarpeelliseksi katsomiin yhteisöihin.

5 § Liiton jäsenet

Liiton jäseniä ovat jäsenseurat sekä kunnia- ja kannattajajäsenet.

Jäsenseuraksi voi kirjallisen anomuksen perusteella päästä 2 §:ssä mainitut ehdot täyttävä seura jätettyään liittohallitukselle toimintasääntönsä sekä todistuksen seuran rekisteröinnistä ja ilmoituksen seuran jäsenmäärästä. Jäsenanomuksen hyväksymisestä päättää liittohallitus.

Anomuksellaan jäsenseura sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja liiton toimielimien määräyksiä sekä suorittamaan syysliittokokouksen määräämät mahdolliset liittymis- ja vuosittaiset jäsen-, kilpailu- ja näytösmaksut sekä vastaamaan muista liiton mahdollisesti asettamista velvoitteista.

Henkilö, joka on erityisesti edistänyt liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan liittohallituksen yksimielisellä päätöksellä kutsua liiton kunniajäseneksi. Kunniajäsen ei ole velvollinen suorittamaan jäsen- eikä muita maksuja liitolle.

Kannattajajäseneksi voi liittohallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa syysliittokokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Aikaisemmin saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Anti­doping­toimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kan­sainväliseen Luisteluliittoon (ISU), dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopin­gin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen alle­kirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

7§ Liitosta eroaminen ja erottaminen sekä muut kurinpitotoimet

Liitosta eroaminen tapahtuu jättämällä sitä koskeva kirjallinen ilmoitus liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä liittokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan kuukauden kuluttua mainitun ilmoituksen jättämisestä, jona aikana eroava jäsen on velvollinen suorittamaan liitolle kaikki erääntyneet ja sitoumuksiin perustuvat maksut.

Liittohallitus voi erottaa jäsenen liitosta YhdL 14 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä tai jos tämä toimii vastoin liiton tarkoitusperiä, rikkoo liiton sääntöjä tai liittokokouksen ja liittohallituksen päätöksiä, jättää jäsenille määrätyt maksut maksamatta tai jos jäsenseura sallii jäsenensä syyllistyvän tällaiseen toimenpiteeseen häntä rankaisematta.

Liitto voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 24 kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiasta, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus erotetulle jäsenelle kirjatulla kirjeellä viiden päivän kuluessa päätöksestä lukien.

Erottamispäätöksestä voidaan valittaa kirjallisesti liittokokoukselle kolmenkymmenen (30)

päivän kuluessa sen tiedoksi saamisesta. Valitus lähetetään liittohallitukselle.

Liittohallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

8§ Jäsenten tiedonantovelvollisuus

Jäsenseurojen on vuosittain ennen toukokuun 1. päivää lähetettävä liitolle sen vaatimat tiedot edellisen luistelukauden toiminnasta ja ilmoitettava kunkin tammikuun 31. päivään mennessä jäsenmääränsä edellisen vuoden viimeisenä päivänä. Toiminnastaan tulee jäsenseurojen lähettää liitolle myös muut sen pyytämät tiedot.

9§ Ansiomerkit

Liittohallitus voi yksimielisellä päätöksellä jakaa tunnustus-, ansio- tai kunniamerkkejä liiton toimintaan ansiokkaasti vaikuttaneelle henkilölle.

10§ Liiton toimielimet

Liiton toimielimiä ovat liittokokous, liittohallitus sekä liittohallituksen alaisena tarvittava määrä toimikuntia.

11§ Liiton kokoukset

Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista liittokokousta: kevätliittokokous huhtikuun 30. päivään ja syysliittokokous marraskuun 30. päivään mennessä. Kokouksen ajan ja paikan määrää liittohallitus. Kokouskutsu liittokokouksiin on julkaistava vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta syysliittokokouksen määräämässä lehdessä ja / tai jäsenille lähetetään kirjallinen kokouskutsu. Ehdotuksen liittokokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä liittohallitukselle kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen liittokokous voidaan pitää, jos liittokokous tai liittohallitus niin päättää tai jos 1/10 jäsenistä sitä jonkin määrätyn asian käsittelemiseksi kirjallisesti liittohallitukselta vaatii.

12§ Ääni – ja puheoikeus liiton kokouksissa

Liittokokouksissa äänivalta on liiton jäsenseuroilla. Jäsenseuroilla on oikeus lähettää kokoukseen yksi (1) äänioikeutettu sekä lisäksi korkeintaan (3) lisäedustajaa, joilla on vain puheoikeus. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on liittokokouksissa puheoikeus. Jäsenseuran äänivaltaisen edustajan tulee olla asianomaisen seuran jäsen.

Jokaisella jäsenseuralla on liittokokouksessa yksi ääni.

13§ Päätöksenteko liiton kokouksissa

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa arpa. Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu sitä vaatii.

14§ Kevätliittokokous

Kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus;
 3. tarkastetaan edustajien valtakirjat;
 4. esitetään liiton vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille tilivelvollisille;
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15§ Syysliittokokous

Syysliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) äänten laskijaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus;
 3. tarkastetaan edustajien valtakirjat;
 4. käsitellään ja hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 5. määrätään jäsenseurojen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenteri­vuodeksi;
 6. määrätään jäsenseurojen kilpailu- ja näytösmaksu sekä kannattajajäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi;
 7. määrätään liittohallituksen kokouspalkkioiden ja tilintarkastajien palkkion suuruus;
 8. valitaan:
  1. joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi;
  2. liittohallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
  3. kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 9. päätetään, miten liiton viralliset tiedonannot ja kokouskutsut on julkaistava seuraavan kalenterivuoden aikana ottaen huomioon näiden sääntöjen 10 §:n määräykset;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16§ Liittohallitus

Liiton toimeenpanevana elimenä toimii liittohallitus, johon kuuluu syysliittokokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi valitsemat puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) jäsentä. Jäsenistä neljä (4) on vuosittain erovuorossa. Tapauksissa, joissa kukaan liittohallituksen jäsenistä ei ole erovuorossa, ratkaistaan erovuoroisuus arvalla. Liittohallituksen jäsenten toimikausi alkaa liittokokousta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jos liittohallituksen jäsen kesken toimikautta eroaa tai estyy hoitamasta tehtäväänsä liittohallituksessa, voidaan hänen paikkansa täyttää seuraavassa liittokokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Liittohallitus valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on kokouksessa läsnä. Liittohallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

17§ Liittohallituksen tehtävät

Liittohallituksen tehtävänä on johtaa ja edustaa liittoa sekä hoitaa liiton asioita lain, näiden sääntöjen, liittokokouksen päätösten sekä liittoa sitovien sääntöjen mukaisesti. Erityisesti liittohallituksen tulee:

 1. hyväksyä ja erottaa liiton jäsenseurat ja pitää jäsenluetteloa;
 2. hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta sekä kirjanpitoa ja laatia talousarvioehdotus;
 3. laatia vuosikertomus- ja toimintasuunnitelmaesitykset;
 4. kutsua koolle liittokokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat sekä toimeenpanna niiden päätökset;
 5. myöntää SM-, kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen järjestämisluvat ja määritellä kilpailulupien myöntämisperusteet;
 6. julkaista kilpailukalenteri;
 7. valvoa osallistumista ulkomaisiin kilpailuihin, näytöksiin ja testeihin;
 8. päättää kunnia-, ansiomerkkisäännöistä sekä jäsenseuroja kuultuaan kilpailu­säännöistä;
 9. puuttua sääntöjen rikkomuksiin ja ratkaista sen käsiteltäväksi jätetyt erimielisyydet;
 10. valita liiton edustajat ulkomaisiin kilpailuihin ja kongresseihin;
 11. valita liiton edustajat liiton ulkopuolisiin toimielimiin ja kokouksiin;
 12. kutsua kunniajäsenet ja myöntää kunnia-, ansio- ja tunnustusmerkit;
 13. nimittää avukseen tarpeelliset toimikunnat;
 14. ottaa palvelukseen ja erottaa liiton toimihenkilöt, määritellä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa;
 15. ohjata, edistää ja valvoa taitoluistelun kehitystä sekä alue- ja seuratoimintaa.

18§ Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja yhdessä jommankumman varapuheenjohtajan kanssa tai joku heistä erikseen toimihenkilön kanssa, jolle liittohallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

19§ Tilintarkastus

Liiton tilivuosi on kalenterivuosi.

Liiton tilit, vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille vii­meistään maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastus­kertomuksensa liiton puheenjohtajalle viimeistään maaliskuun 31. päivänä.

20§ Sääntöjen muuttaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan 3/4 liittokokouksessa annetuista äänistä.

21§ Liiton purkaminen

Päätökseen, joka tarkoittaa liiton purkamista, vaaditaan 3/4 liittokokouksessa annetuista äänistä ja tämän päätöksen vahvistamiseen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä seuraavassa liittokokouksessa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

22§ Omaisuuden käyttäminen liiton purkautuessa

Jos liitto puretaan, sen omaisuus on käytettävä purkamispäätöksen tehneen liittokokouksen määräämällä tavalla taitoluistelua edistävään tarkoitukseen.