Kurinpitosäännöt

 

SUOMEN TAITOLUISTELULIITON KURINPITOSÄÄNNÖT

Liittokokous hyväskynyt 24.4.2022

1 § Soveltamisala

Nämä yleiset kurinpitosäännöt koskevat Suomen Taitoluisteluliitto ry:tä (jäljempänä liitto), sen jäsenseuroja, jäsenseurojen henkilöjäseniä ja muita toimijoita kuten jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäseniä ja toimihenkilöitä sekä muita sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat sopimuksella tai muuten kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä kurinpitosääntöjä tai lunastaneet liiton lisenssin tai passin tai muutoin osallistuvat liiton alaiseen harjoitus- tai kilpailutoimintaan, kuten esimerkiksi urheilijat, joukkueenjohtajat, joukkueen huoltajat ja muut toimihenkilöt, valmentajat, tuomarit ja toimitsijat, sekä liiton toimihenkilöitä ja luottamushenkilöitä ja voimassaolevan antidopingsäännöstön alaisia henkilöitä ja yhteisöjä (jäljempänä muut toimijat).

2 § Kurinpitovalta

Liitolla on oikeus käyttää kurinpitovaltaa kohdassa 4 § mainituissa asioissa. Liiton kurinpitovaltaa käyttää ensimmäisenä asteena kurinpitolautakunta.

Kurinpitovaltaa liikunnan ja urheilun yhteisissä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevissa kurinpitomääräyksissä määritellyissä rikkomuksissa käyttää ensimmäisenä asteena urheiluyhteisön yhteinen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta. Kohdassa 1 § mainitut henkilöt ja tahot sitoutuvat urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin.

Liiton alaisissa kilpailuissa kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti kilpailujen ylituomari tilanteissa, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä tai puuttumista urheilijan, joukkueen, valmentajan, avustajan, toimitsijan tai tuomarin toimintaan. Ylituomarin tulee laatia raportti päätöksestään ja siitä johtuvasta seuraamuksesta kurinpitolautakunnalle viimeistään viikon kuluessa kilpailusta.

3 § Kurinpitolautakunnan kokoonpano

Kevätkokous vahvistaa kurinpitolautakunnan kokoonpanon. Kurinpitolautakunnassa tulee olla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme varsinaista jäsentä.  Kurinpitolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. Kurinpitolautakunnan jäsenet eivät voi olla liiton palveluksessa olevia henkilöitä eikä liittohallituksen jäseniä. Kurinpitolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen tulee olla suorittanut oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto.

Kurinpitolautakunnan tulee kokoontua puheenjohtajan kutsusta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut kurinpitoasian tiedokseen.

Kurinpitolautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat paikalla.

4 § Rangaistavat rikkomukset

Kohdassa 1 § mainitut henkilöt ja tahot ovat velvollisia kaikessa toiminnassaan noudattamaan liiton ja kansainvälisen luisteluliiton (jäljempänä ISU) antamia sääntöjä tai määräyksiä, eettinen säännöstö mukaan lukien. Sama koskee yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita, hyvää urheiluhenkeä, liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä, kansallisia ja kansainvälisiä antidopingsääntöjä sekä Suomen lakia.

Kurinpitosääntöjen nojalla voidaan rangaista sitä, joka

 • rikkoo ISU:n tai liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai sellaisia päätöksiä, joita annetaan ISU:n tai liiton sääntöjen nojalla,
 • tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liittohallitusta tai sen asettamia elimiä tai liiton henkilökuntaa,
 • kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy lainvastaisesti, epäurheilijamaisesti tai muutoin eettisten sääntöjen ja/tai periaatteiden vastaisesti,
 • lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan,
 • urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle,
 • kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu tuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy tuomariston uhkaamiseen,
 • syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia,
 • tultuaan valituksi liiton joukkueeseen ei osallistu kilpailuun tai jättää siinä tahallisesti täyttämättä velvollisuutensa urheilijana tai valmentajana ilman pätevää syytä ja vahingoittamistarkoituksessa tahallaan aiheuttaa haittaa liiton tai sen seuran toiminnalle,
 • syyllistyy liiton, alueen tai seurojen järjestämässä toiminnassa rasistiseen käytökseen,
 • on määrätty muussa urheilutoiminnassa muun valtakunnallisen urheilujärjestön määräämänä vähintään kuuden (6) kuukauden kilpailu-tai toimintakieltoon, tai
 • syyllistyy liiton tai seurojen järjestämässä toiminnassa seksuaaliseen häirintään. Seksuaaliseksi häirinnäksi katsotaan erityisesti kaikki rikoslain 20 luvun seksuaalirikokset.

Näiden kurinpitosääntöjen nojalla voidaan myös rangaista kohdassa 1 § mainittua henkilöä tai tahoa, joka laiminlyö puuttumisen tässä kohdassa 4 § mainittuun rangaistavaan käytökseen.

Kotimaisissa kilpailuissa noudatetaan ensisijaisesti kansallisia antidopingsäännöksiä. Nämä säännökset väistyvät kuitenkin minimirangaistuksen osalta siinä tapauksessa, että kansainvälisissä säännöissä on määrätty minimirangaistukseksi korkeampi rangaistus.

5 § Rangaistuslajit

Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. Rangaistusta määrättäessä voidaan ottaa huomioon myös mahdolliset aiemmin määrätyt rangaistukset.

Urheilijalle voidaan näiden sääntöjen perusteella määrätä seuraavat rangaistukset:

 • huomautus
 • varoitus
 • väliaikainen tai määräaikainen kilpailu-, toimitsija- ja /tai toimintakielto (myös joukkueen sulkeminen nykyisestä ja / tai tulevasta kilpailusta)
 • kilpailutulosten tai joukkueen kilpailutulosten mitätöinti ja/tai
 • sakko

Muille toimijoille, mukaan lukien valmentajat, tuomarit, joukkueenjohtajat, toimitsijat, luottamushenkilöt, voidaan näiden sääntöjen perusteella määrätä seuraavat rangaistukset:

 • huomautus
 • varoitus
 • väliaikainen tai määräaikainen kilpailu-, toimitsija- ja/tai toimintakielto ja/tai
 • sakko

Seuroille voidaan määrätä seuraavat rangaistukset:

 • huomautus
 • varoitus
 • sakko
 • väliaikainen tai määräaikainen kilpailuoikeuden poistaminen ja/tai
 • väliaikainen tai määräaikainen toiminnasta sulkeminen.

Kurinpitolautakunta voi lisäksi suosittaa liittohallitukselle seuran erottamista liitosta.

Mikäli päätöksessä ei ole rajattu kilpailu- tai toimitsijakieltoa vain tiettyihin kilpailuihin, on kielto voimassa kaikissa kilpailuissa ja urheilutapahtumissa, jotka on järjestänyt tai valtuuttanut ISU, liitto tai jokin ISU:n tai liiton sääntöihin sitoutunut kansainvälinen tai kansallinen urheilujärjestö tai tällaisen jäsenjärjestö tai seura tai jokin muu kansainvälisen tai kansallisen tason urheilutapahtumien järjestäjätaho.

Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia missään virallisiin kilpailuihin ja urheilutapahtumiin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan muun muassa kilpaileminen, valmentaminen, huoltaminen, joukkueenjohtaminen ja toimitsijana toimiminen. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla missään tekemisissä joukkueen tai valmennettavansa kanssa kilpailun ja urheilutapahtuman yhteydessä. Kielto astuu voimaan urheilijoiden, joukkueen sekä urheilijoiden ja joukkueen taustahenkilöiden kuten valmentajien, huoltajien ja joukkueenjohtajien osalta siitä, kun joukkue tai urheilija saapuu paikalle, jossa kilpailu tai urheilutapahtuma järjestetään, kuitenkin viimeistään 120 minuuttia ennen kilpailun tai urheilutapahtuman alkua. Hän ei saa olla pukuhuoneessa eikä sen lähettyvillä. Hän ei saa myöskään osallistua kilpailun tai urheilutapahtuman jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus istua kilpailun tai urheilutapahtuman aikana katsomossa, mutta kaikenlainen kilpailun tai urheilutapahtuman ohjaaminen tai urheilijan tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on kiellettyä. Tämä kielto koskee myös yhteydenottoja teknisin apuvälinein.

Toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa toimintakiellon aikana osallistua missään ominaisuudessa mihinkään kilpailu- tai muuhunkaan toimintaan, jonka on järjestänyt tai valtuuttanut ISU, liitto tai mikään ISU:n tai liiton sääntöihin sitoutunut kansainvälinen tai kansallinen urheilujärjestö tai tällaisen jäsenjärjestö tai seura tai jokin muu kansainvälisen tai kansallisen tason kilpailujen tai urheilutapahtumien järjestäjätaho.

Dopingrikkomukseen syyllistynyt voidaan velvoittaa korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralleen ja liitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

6 § Rikkomuksesta ilmoittaminen

Ylituomarin toimittaman raportin lisäksi kurinpitoasia voidaan saattaa kurinpitolautakunnan tietoon kenen tahansa toimesta. Ilmoituksen tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa kurinpitolautakunnan puheenjohtajalle 14 päivän kuluessa rikkomuksesta. Lisäksi liitto voi tuoda asian kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi ilman aiheetonta viivytystä siitä, kun asia on tullut liiton tietoon. Kurinpitolautakunta käsittelee asian liiton vastaanotettua tositteen kurinpitomaksusta, joka on 50€. Summa maksetaan liiton tilille. Mikäli liitto laittaa kurinpitomenettelyn vireille, ei kurinpitomaksua kerätä.

Huolimatta edellä mainituista määräajoista, kurinpitolautakunta voi ottaa sen tietoon tulleet asiat käsittelyyn painavasta syystä, vaikkaniistä ei olisi tehty ilmoitusta tai raporttia.

7 § Asianosaisen kuuleminen

Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä tietoa tai aineistoa. Rikkomuksesta epäillylle on välittömästi varattava mahdollisuus antaa vastine ja hänelle on toimitettava kopio raportista, ilmoituksesta tai muusta selvityksestä, johon epäily rikkomuksesta perustuu. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. Vastine tulee toimittaa kurinpitolautakunnalle sähköpostilla seitsemän päivän kuluessa uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä.  Vastineen antamisajan määräämisessä on kuitenkin otettava huomioon asian käsittelemiseen liittyvät pakottavat aikataululliset seikat. Kurinpitolautakunnan puheenjohtaja voi erityisestä syystä muuttaa vastineen antamisen määräaikaa. Vastinepyynnön yhteydessä toimitettu materiaali on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.

Kurinpitolautakunta voi määrätä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen kilpailu-, toimitsija- tai toimintakieltoon tarvittaessa myös ilman asianosaisen kuulemista, kunnes asia on käsitelty kurinpitolautakunnassa. Päätös väliaikaisesta kilpailu-, toimitsija- tai toimintakiellosta tulee tehdä viivytyksettä. Kurinpitolautakunnan on väliaikaista määräystä harkitessaan kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, onko määräyksen antaminen välttämätöntä peruuttamattoman vahingon estämiseksi ja siihen, onko asiassa esitetty olevan todennäköiset perusteet lopullisen kiellon määräämiselle sekä punnittava kiellon kohteelle aiheutuvien seurauksien ja kiellolla suojattavien intressien keskinäistä suhdetta.

Henkilöllä, joka on asetettu häntä kuulematta väliaikaiseen kilpailu-, toimitsija- tai toimintakieltoon, on oikeus vaatia kurinpitolautakunnalta väliaikaisen kiellon kumoamista tai koko asian käsittelyä nopeutetussa järjestyksessä.

8 § Asian käsittely, päätös ja päätöksen toimittaminen

Kurinpitolautakunta käsittelee asian sille toimitetun kirjallisen aineiston perusteella. Kurinpitolautakunta voi toimittaa suullisen käsittelyn katsoessaan sen tarpeelliseksi ja harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä.

 Kurinpitomenettelyssä sovellettava näyttökynnys on tavanomainen todennäköisyysnäyttö.

Jos kurinpitolautakunnan jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä, kurinpitolautakunnassa on suoritettava äänestys. Kurinpitolautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, joka on kurinpitotoimen kohteena olevan kannalta lievin.

Kurinpitolautakunta ilmoittaa päätöksestä asianosaiselle tai hänen seuralleen sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti. Kurinpitolautakunta voi toimittaa yksittäisiä henkilöitä koskevan päätöksen asianomaisen seuran välityksellä. Kurinpitolautakunta voi lähettää liiton jäsenseuralle toimitettavan päätöksen osoitteeseen, jonka jäsenseura on ilmoittanut liitolle tai jäsenseuran puheenjohtajalle, toiminnanjohtajalle tai sihteerille. Kurinpitolautakunta voi myös ilmoittaa päätöksestä asianosaiselle tai hänen seuransa edustajalle suullisesti. Salassapidettäväksi määrätty päätös toimitetaan suoraan asianosaiselle.

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Kurinpitolautakunnan päätös on julkinen, ellei erittäin painavasta syystä muuta johdu. Kurinpitolautakunta voi määrätä päätöksen kokonaan tai osittain salaiseksi asianosaisia kuultuaan. Rikkomuksesta epäillyllä ja muulla asianosaisella on tällöinkin oikeus saada tieto koko päätöksen sisällöstä.  Kurinpitolautakunnan on myös määrättävä päätöksen julkisesta tiedottamisesta.  

9 § Valitusoikeus

Rangaistulla, kurinpitomenettelyyn osallisella henkilöllä tai yhteisöllä ja liitolla sekä rangaistavan tai epäillyn rangaistavan menettelyn kohteeksi joutuneella henkilöllä on oikeus valittaa kurinpitolautakunnan tekemästä päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.

10 § Valitusmenettely

Kurinpitolautakunnan päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa urheilun oikeusturvalautakuntaan kirjallisesti tehtävällä valituksella. Valituskirjelmässä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • päätös, johon haetaan muutosta,
 • miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia halutaan tehtäväksi ja
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän ei ole laillisen tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi voinut noudattaa määräaikaa, valitus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävät, toimivalta, kokoonpano ja valitusmenettely on määritelty tarkemmin lautakunnan säännöissä.

Mikäli urheilun oikeusturvalautakunnan säännöt ovat ristiriidassa näiden kurinpitosääntöjen kanssa, sovelletaan valitusmenettelyyn ja siihen liittyviin määräaikoihin urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjä.

11 § Rangaistuksen täytäntöönpano

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun oikeusturvalautakunnalle. Rangaistun perustellusta kirjallisesta pyynnöstä kurinpitolautakunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi asianosaisia ja valitukseen oikeutettuja kuultuaan. Kurinpitolautakunnan on täytäntöönpanon keskeytystä harkitessaan otettava huomioon 7 §:n 2 momentissa mainitut seikat.

12 § Rangaistusluettelo

Rankaisuelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

 13 § Rangaistuksen raukeaminen

Kurinpitolautakunta voi erityisen painavasta syystä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos kilpailu-, toimitsija- tai toimintakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta. 

14 § Menettelyn luottamuksellisuus

Asian käsittely ja sen yhteydessä esitetyt asiakirjat ovat salassapidettäviä. Kurinpitolautakunnan päätös on julkinen kohdan 8 § mukaisesti.    

 15 § Sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen

Näitä yleisiä kurinpitosääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa enemmistöpäätöksellä.

16 § Siirtymäsäännös

Kurinpitolautakunta soveltaa kurinpitomenettelyssä kuhunkin rikkomukseen rikkomushetkellä voimassaolevia aineellisia sääntöjä, ellei seuraamuksen määräämishetkellä voimassaolevat aineelliset säännöt johda kurinpitomenettelyn kohteena olevan kannalta lievempään lopputulokseen. Kurinpitolautakunta soveltaa asiassa vireilletulohetkenä voimassaolevia prosessuaalisia sääntöjä.