Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Suomen Taitoluisteluliitto haluaa omalta osaltaan tuoda esille erilaisia yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä näkökulmia järjestötyössä ja urheilun kentässä sekä omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä suoraa ja välillistä syrjintää.

Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa?

Yhdenvertaisuuden perusajatus on se, että kaikki ovat samanarvoisia ja ketään ei saa syrjiä henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan tarkoita kaikkien ihmisten kohtelemista samalla tavoin, vaan voi tarkoittaa myös lähtökohtien ja mahdollisuuksien yhdenvertaistamista. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa yhdenvertaisuuden edistämiseen, ja tasa-arvolaki kieltää syrjinnän.

Mitä syrjintä tarkoittaa? Mitä laki oikeastaan sanoo?

Yhdenvertaisuuslain 3. luku keskittyy yksilöimään syrjinnän kiellot.
Perusmuotoisena 3.luvun 8§ 1 momentti kuuluu seuraavasti:

8§ Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

8§:n toisessa momentissa kielletään välitön ja välillinen syrjintä. Luvun 3 pykälissä määritellään välitön ja välillinen syrjintä, positiivisen erityiskohtelun mahdollisuus, erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet, häirintä ja vastatoimien kielto.

Mikä on työnantajan vastuu työyhteisön yhdenvertaisuudesta?

Yhdenvertaisuuslaki mainitsee työnantajan velvollisuuksista seuraavaa (YL 1325/2014, luku 2, 7§)

7§ Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Sama oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla.

Työnantajan velvollisuuksista mainitaan tasa-arvolaissa seuraavaa (TL 609/1986, 6§)

6§ Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa
Jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat

1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä;

2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen;

3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa;

4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille;

5) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin; ja

6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä.

Yhdenvertaisuuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Tasa-arvolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609


Taitoluisteluliiton tavoitteita ja toimenpiteitä

Tavoitteita: Toimenpide Aikataulu Vastuuhenkilöt
Taloudellinen yhdenvertaisuus Matalan kynnyksen osallistumisen tapahtumia (Ice Skating Tour ym.)  

2016-

 

Koulutuspäällikkö

Nettisivut paremmin palveleviksi Sivut englanniksi ja osittain ruotsiksi 2018-2019 Liiton viestintä

 

Eettiset ohjeet ja päivitys Ohje kirjoitetaan ja julkaistaan 2018-2019  Liittohallitus ja toiminnanjohtaja
Poikien määrän lisääminen Poikaleirit, Dudes on Skates 2015- Valmennuspäällikkö ja nuorten olympiavalmentaja

Vuodelle 2019 suunnitteilla on myös laajempi selvitys taitoluistelun harrastajien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista seuratasolla.

 

Yhdenvertaisuuskysely 2015 liittotason työntekijöille ja luottamushenkilöille

Yhdenvertaisuuskysely ja suunnitelmat ovat osa työhyvinvoinnin kartoitusta ja sen on tarkoitus auttaa osaltaan kehittämään työhyvinvoinnin seurannan painopisteitä sekä tarpeen mukaan korjata eriarvoiseen kohteluun johtavia käytänteitä.

Yhdenvertaisuuskysely toteutettiin VALO:n kyselyn pohjalta kesän 2015 aikana. Vastaajat ovat kokeneet STLL:n toiminnan pääpiirteittäin yhdenvertaiseksi. Kehityskohteina mainittiin erityisryhmien, mm. vammaisten ja vähävaraisten toiminnan järjestäminen.

Kysely tehtiin luottamushenkilöille ja toimiston henkilökunnalle.

Vastauksia tuli 32, joista työntekijöitä 7.

Vastauksista voi todeta, että yhdenvertaisuusasiat ovat liitossa melko hyvällä pohjalla. Tasa-arvo on toteutunut suurimmaksi osaksi. Poikien pieni määrä lajin parissa aiheuttaa sen, että heidän osansa koetaan osittain huonona. Poikiin kuitenkin sovelletaan positiivisen erityiskohtelun periaatteita, ja heitä pyritään saamaan mukaan enemmän. Pojille mm. järjestetään omia leirejä ja teemapäiviä, joissa eri paikkakunnilla harjoittelevat pojat voivat tutustua toisiinsa ja saada toisiltaan sparrausapua.

Taitoluistelu koettiin kalliiksi harrastukseksi, ja hinnan ajateltiin vaikuttavan harrastamismahdollisuuksiin. Kustannuksissa on kuitenkin eroja harjoittelumuodosta riippuen.

Maahanmuuttotaustaisia on lajin parissa paljon, eikä kukaan vastaajista maininnut tästä aiheutuneen ongelmia. Etniseen taustaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää kyselyyn vastanneet eivät raportoineet. Kaikki arvioivat esimerkiksi, että samaa sukupuolta olevan kumppanin voisi tuoda työyhteisön tilaisuuksiin.

Muutama kyselyyn vastaajista kertoi törmänneensä syrjintään kertaluontoisesti, sen arveltiin tapahtuneen iän, sukupuolen tai mielipiteen vuoksi. Kyselyä perattaessa ilmeni, että Suomen Taitoluisteluliitolla ei ole julkaistua, selkeää toimintamallia syrjintätapausten käsittelyyn, vaikka toisaalta esiin tulleissa muutamissa tapauksissa jäsenseuroja on neuvottu ja asianosaisille tarjottu suosituksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja turvaamiseksi seuraympäristössä. Virallinen toimintamalli tullaan kirjoittamaan ja julkaisemaan Taitoluisteluliiton internetsivustolla.

Miten ja miksi yhdenvertaisuussuunnitelma laadittiin?

Yhdenvertaisuussuunnitelma tehtiin ensisijaisesti STLL:n tarpeisiin ja liiton näkökohdista. Sen tarkoitus on kuitenkin myös viestiä liiton jäsenseuroille yhdenvertaisuuden tärkeydestä ja jakaa tietoa yhdenvertaisuuden toteutumisen edellytyksistä järjestötoiminnassa. Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoitus on herätellä Taitoluisteluliiton piirissä toimivat ihmiset havainnoimaan ympäristöään tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta ja tarttumaan ripeästi toimeen, jos eriarvoistavaa kohtelua havaitaan.

Tarkoitus on huomioida yhdenvertaisuusnäkökulmia laajasti. On tärkeää arvioida lajin arviointikriteereitä yhdenvertaisen urheilun mahdollistamisen näkökulmasta. Jos esimerkiksi ihmisen sukupuoli-identiteetti ei mahdu lajin sääntöjen puitteisiin, sääntökirjassa voisi olla korjattavaa. Sääntöjen tulisi tunnustaa ihmisten sukupuoli-identiteettien moninaisuus ja mahdollistaa ihmisten urheileminen yhtäläisesti ja kaikkia osallistaen, eikä sääntökirja saisi sulkea ihmisiä ulos lajin piiristä. Taitoluistelussa noudatetaan kansainvälisen liiton (ISU) sääntöjä ja asetuksia, joten sääntöjen muokkaus kaikkia osallistaviksi on haastava ja pitkä prosessi. Haluamme edistää tälläkin saralla yhdenvertaisuutta aina tilaisuuden tullen.

Yhdenvertaisuussuunnitelma toimii myös yhtenä osana valtionavun hakemista ajatellen.

Kyselyn pohjana käytettiin VALO:n räätälöimää yhdenvertaisuuskyselyä, ja se lähetettiin toimiston henkilökunnalle, liittohallitukselle sekä luottamushenkilöille. Sen avulla kerättiin tietoa tämänhetkisestä tilanteesta ja saatiin suuntaa-antava kuva yhdenvertaisuustilanteesta taitoluistelun järjestökentässä. Yhdenvertaisuussuunnitelman painotukset ja toimenpide-ehdotukset muotoiltiin kyselyn tulosten perusteella, mutta suuntaviivoja vedettiin myös yleisellä tasolla.

Kyselyn toteutti Suomen Taitoluisteluliiton talouspäällikkö Lea Åman. Tulosten purkamisen ja toimintasuunnitelman laatimisen vastuuhenkilönä toimi lajipalveluassistentti Elina Kalminen.

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa olivat mukana liittohallituksen jäsenet, liiton työryhmien jäseniä sekä toimiston henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä. Valmiin suunnitelman hyväksyi Suomen Taitoluisteluliiton liittohallitus. Suunnitelman toteutumista tarkastellaan vuosittain, kysely uusitaan tarvittaessa. Liiton toimiston henkilökunnalle tehdään määräajoin työilmapiirikysely, jonka tuloksia arvioidaan myös yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta.