Kurinpitosäännöt

SUOMEN TAITOLUISTELULIITON KURINPITOSÄÄNNÖT (liittokokous hyväksyi 27.4.2019)

1 § Soveltamisala

Nämä yleiset kurinpitosäännöt koskevat Suomen Taitoluisteluliitto ry:tä (jäljempänä liitto), sen jäsenseuroja, jäsenseurojen henkilöjäseniä ja muita toimijoita, kuten urheilijoita, valmentajia, joukkueenjohtajia, toimitsijoita, tuomareita ja seurajohtajia sekä niitä henkilöitä, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton lisenssin.

2§ Kurinpitovalta

Liitolla on oikeus käyttää kurinpitovaltaa kohdassa 4§ mainituissa asioissa. Liiton kurinpitovaltaa käyttää ensimmäisenä asteena kurinpitolautakunta.

Liiton alaisissa kilpailuissa kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti kilpailujen ylituomari tilanteissa, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä tai puuttumista urheilijan, joukkueen, avustajan, toimitsijan tai tuomarin toimintaan. Ylituomarin tulee laatia raportti päätöksestään ja siitä johtuvasta seuraamuksesta kurinpitolautakunnalle viimeistään viikon kuluessa kilpailusta.

3 § Kurinpitolautakunnan kokoonpano

Kevätkokous vahvistaa kurinpitolautakunnan kokoonpanon. Kurinpitolautakunnassa tulee olla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme varsinaista jäsentä.  Kurinpitolautakunnan toimikausi on kolme vuotta. Kurinpitolautakunnan jäsenet eivät voi olla liiton palveluksessa olevia henkilöitä eikä liittohallituksen jäseniä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla suorittanut oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto.

Lautakunnan tulee kokoontua puheenjohtajan kutsusta viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut kurinpitoasian tiedokseen.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat paikalla.

4§ Rangaistavat rikkomukset

Liiton jäsenseurat, toimijat ja muut kohdassa 1 mainitut henkilöt ovat velvollisia kaikessa toiminnassaan noudattamaan liiton ja kansainvälisen luisteluliiton (jäljempänä ISU) antamia sääntöjä tai määräyksiä, eettinen säännöstö mukaan lukien. Sama koskee yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita, hyvää urheiluhenkeä, kansallisia ja kansainvälisiä antidopingsääntöjä sekä Suomen lakia.

Kurinpitosääntöjen nojalla voidaan rangaista sitä, joka

 • rikkoo ISU:n tai liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai sellaisia päätöksiä, joita annetaan ISU:n tai liiton sääntöjen nojalla,
 • tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liittohallitusta tai sen asettamia elimiä tai liiton henkilökuntaa,
 • kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy lainvastaisesti, epäurheilijamaisesti tai muutoin eettisten periaatteiden vastaisesti,
 • lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan,
 • urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle,
 • kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu tuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy tuomariston uhkaamiseen,
 • syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia,
 • tultuaan valituksi liiton joukkueeseen ei osallistu kilpailuun tai jättää siinä tahallisesti täyttämättä velvollisuutensa urheilijana ilman pätevää syytä ja vahingoittamistarkoituksessa tahallaan aiheuttaa haittaa liiton tai sen seuran toiminnalle,
 • syyllistyy liiton, alueen tai seurojen järjestämässä toiminnassa rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton velvoitteisiin, sääntöihin tai määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen,
 • on määrätty muussa urheilutoiminnassa muun valtakunnallisen urheilujärjestön määräämänä vähintään kuuden (6) kuukauden kilpailu-tai toimintakieltoon, tai
 • syyllistyy liiton tai seurojen järjestämässä toiminnassa seksuaaliseen häirintään. Seksuaaliseksi häirinnäksi katsotaan erityisesti kaikki rikoslain 20 luvun seksuaalirikokset.

Kotimaisissa kilpailuissa noudatetaan ensisijaisesti kansallisia antidopingsäännöksiä. Nämä säännökset väistyvät kuitenkin minimirangaistuksen osalta siinä tapauksessa, että kansainvälisissä säännöissä on määrätty minimirangaistukseksi korkeampi rangaistus.

5§ Rangaistuslajit

Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. Rangaistusta määrättäessä voidaan ottaa huomioon myös mahdolliset aiemmin määrätyt rangaistukset.

Urheilijalle voidaan näiden sääntöjen perusteella määrätä seuraavat rangaistukset:

 • huomautus
 • varoitus
 • väliaikainen tai määräaikainen kilpailu- ja toimitsijakielto (myös joukkueen sulkeminen nykyisestä ja / tai tulevasta kilpailusta)
 • kilpailutulosten tai joukkueen kilpailutulosten mitätöinti ja/tai
 • sakko

Valmentajille, tuomareille, joukkueenjohtajille, toimitsijoille, luottamushenkilöille ja muille vastaavassa asemassa oleville voidaan näiden sääntöjen perusteella määrätä seuraavat rangaistukset:

 • huomautus
 • varoitus
 • väliaikainen tai määräaikainen toimitsijakielto ja/tai
 • sakko

Seuroille voidaan määrätä seuraavat rangaistukset:

 • huomautus
 • varoitus
 • julkinen varoitus
 • sakko ja/tai
 • väliaikainen tai määräaikainen toiminnasta sulkeminen

Kurinpitolautakunta voi lisäksi suosittaa liittohallitukselle seuran erottamista liitosta.

Seuran johtajille voidaan myös osoittaa huomautus, varoitus ja toimitsijakielto.

Mikäli päätöksessä ei ole rajattu kilpailu- tai toimitsijakieltoa vain tiettyihin kilpailuihin, on kielto voimassa kaikissa kansainvälisen lajiliiton tai toisen kansallisen liiton alaisissa kilpailuissa, jossa urheilija edustaa Suomea sekä liiton alaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin liittyvissä tehtävissä. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla missään tekemisissä joukkueen tai valmennettavansa kanssa kilpailun yhteydessä.

Dopingrikkomukseen syyllistynyt voidaan velvoittaa korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralleen ja liitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

6§ Rikkomuksesta ilmoittaminen

Ylituomarin toimittaman raportin lisäksi kurinpitoasia voidaan saattaa kurinpitolautakunnan tietoon kenen tahansa toimesta. Ilmoituksen tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa kurinpitolautakunnan puheenjohtajalle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Kurinpitolautakunta käsittelee asian liiton vastaanotettua tositteen kurinpitomaksusta, joka on 50€. Summa maksetaan liiton tilille. Mikäli liittohallitus laittaa kurinpitomenettelyn vireille, ei kurinpitomaksua kerätä.

Painavista syistä voidaan kurinpitolautakunnan tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olisi tehty ilmoitusta tai raporttia.

Virallisen raportin kilpailujen tapahtumista voi kuitenkin tehdä vain kilpailun ylituomari.

7§ Asianosaisen kuuleminen

Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä tietoa tai aineistoa. Rikkomuksesta epäilylle on välittömästi varattava mahdollisuus antaa vastine ja hänelle on toimitettava kopio raportista tai muusta ilmoituksesta, johon epäily rikkomuksesta perustuu. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. Vastine tulee toimittaa kurinpitolautakunnalle sähköpostilla seitsemän päivän kuluessa uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä.  Vastineen antamisajan määräämisessä on kuitenkin otettava huomioon asian käsittelemiseen liittyvät pakottavat aikataululliset seikat. Vastinepyynnön yhteydessä toimitettu materiaali on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.

Kurinpitolautakunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen kilpailu- tai toimintakieltoon ilman asianosaisen kuulemista, kunnes asia on käsitelty. Päätös väliaikaisesta kilpailu- tai toimintakiellosta tulee tehdä viivytyksettä.

Kurinpitolautakunta voi harkintansa mukaan hankkia myös lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.

Kurinpitomenettelyn aikana kukaan seuran edustajista ei saa olla käsiteltävässä asiassa yhteydessä kurinpitäjään paitsi tapauksissa, joissa asia liittyy vastineen antamiseen.

 

8§ Asian käsittely, päätös ja päätöksen toimittaminen

Kurinpitolautakunta käsittelee asian sille toimitetun kirjallisen aineiston perusteella. Kurinpitolautakunta voi toimittaa suullisen käsittelyn katsoessaan sen tarpeelliseksi.

Kurinpitoasiassa annettu perusteltu kirjallinen päätös on toimitettava asianosaiselle tai hänen seuralleen viiden (5) arkipäivän kuluessa sen antamisesta.

Päätöksestä ilmoitetaan asianosaiselle tai hänen seuralleen sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti. Urheilijaa koskeva päätös voidaan toimittaa asianomaisen seuran välityksellä. Liiton jäsenseuralle toimitettava päätös voidaan lähettää sen liittoon ilmoittamaan osoitteeseen tai jäsenseuran puheenjohtajalle tai sihteerille. Päätöksestä voidaan lisäksi ilmoittaa asianosaiselle tai hänen seuransa edustajalle suullisesti.

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Päätös on julkaistava, ellei erittäin painavista syistä muuta johdu.

9§ Valitusoikeus

Rangaistuksen kohteena olevalla on oikeus valittaa kurinpitolautakunnan tekemästä päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan. Valituksesta huolimatta määrätty rangaistus on mahdollista panna täytäntöön.

10§ Valitusmenettely

Kurinpitolautakunnan päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa urheilun oikeusturvalautakuntaan kirjallisesti tehtävällä valituksella. Valituskirjelmässä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • päätös, johon haetaan muutosta,
 • miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia halutaan tehtäväksi ja
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Urheilun oikeusturvalautakunnan tulee käsitellä valitus viimeistään 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaamisesta. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän ei ole laillisen tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi voinut noudattaa määräaikaa, valitus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävät, toimivalta, kokoonpano ja valitusmenettely on määritelty tarkemmin lautakunnan säännöissä.

11§ Rangaistuksen täytäntöönpano

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun

oikeusturvalautakunnalle. Kurinpitolautakunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.

12§ Rangaistusluettelo

Rankaisuelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

13§ Rangaistuksen raukeaminen

Kurinpitolautakunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos kilpailu- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta.

14§ Sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen

Yleisiä kurinpitosääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa enemmistöpäätöksellä.