COVID-19 ohjeistuksia

Päivitetty 28.7.2021 

Suomen Taitoluisteluliitto rohkaisee jokaisen lajin harrastajan, valmentajan, seuratoimijan ja vanhemman kunnioittavan ja noudattavan annettuja sääntöjä ja rajoituksia koronaviruspandemian hillitsemiseksi. Kannustamme jäsenseurojamme seuraamaan tarkasti oman sairaanhoitopiirin koronaepidemiatilannetta ja viranomaisten ja kuntien ohjeistuksia sekä tekemään ripeällä otteella tarvittavia toimenpiteitä.

Tässä tiedotteessa olevat ohjeet koskevat harjoitustoimintaa. Kilpailemiseen on luotu omat ohjeet, jotka löytyvät alla olevan linkin alta.  

Suomen Taitoluisteluliiton ohjeet kilpailemiseen COVID-19 aikana 

Perusohjeet hygieniasta pätevät jäähallilla ja hallin ulkopuolella 

 1. Saavu vain terveenä harjoituksiin, kouluun ja työpaikalle 
 2. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta 
 3. Noudata hyvää yskimishygieniaa (yski hihaan tai kertakäyttöiseen paperiin) 

Kun jokainen tulee hallille vain terveenä ja noudattaa yllä olevaa perusoheistusta hyvän hygienian osalta ja mahdollisia viranomaisohjeita (THL ja muut viranomaiset), voi harjoitella normaalisti. 

Toiminnassa on huomioitava, että tilapäisen tartuntatautilain muutoksen nojalla aluehallintovirastot ja kunnat voivat asettaa alueellisia ja paikallisia, valtioneuvoston periaatepäätöstä tiukempia, rajoituksia. 

Suomen Taitoluisteluliitto suosittelee vahvasti seuraavia asioita 

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut *) ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen
 • Harjoitukseen saavutaan ja poistutaan ripeästi; turhaa oleskelua hallilla, esimerkiksi koppitiloissa vältetään
 • Harjoituksissa ja kilpailutilanteissa urheilijoiden/joukkueiden mukana liikkuvat vain valmentajat ja tarvittavat toimihenkilöt **)
 • Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikilta yli 12-vuotiailta kaikissa muissa tilanteissa, paitsi urheilusuorituksen aikana (kasvomaskin käytössä huomioitavat ohjeet)
 • Valmentajat, huoltajat ja muut toimihenkilöt käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista – myös harrastustoiminnan aikana
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi
 • Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harjoitustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
 • Harjoituksessa huolehditaan yskimis-, aivastamis- ja niistämishygieniasta. Hallille saavuttaessa ja poistuttaessa kädet pestään huolellisesti tai käytetään käsihuuhdetta, ja käsihuuhdetta on saatavilla harrastustoiminnan aikana.
 • Jokainen huolehtii omista varusteistaan eikä koske muiden varusteisiin. Käytetään vain omaa juomapulloa.
 • Koska pandemia on useilla alueilla joko kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, tulee liikkumista oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle harrastus- ja kilpailutoiminnan puitteissa välttää kaikkialla Suomessa
 • Toimintaan osallistuvien henkilöiden väliset lähikontaktit on voitava tosiallisesti välttää, kun toimintaan osallistuu sisätiloissa yli 10 osallistujaa ja rajatussa ulkotilassa yli 50 osallistujaa. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. 

*) myös valmentajat pyritään pitämään samana /joukkue/ryhmä
**) seuran harkinnan mukaan alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyitä

Koronaepidemian leviämisvaiheella aikuisten (yli 20 -vuotiaiden) harrastus- ja kilpailutoiminta on keskeytetty. 

Yksinluistelun testitilaisuudet

Taitoluisteluliitto ei edellytä suoritettuja perustestejä kilpailukaudella 2021-2022 mihinkään kilpailusarjaan. Mikäli seura järjestää perustestejä, on seuran huomioitava niin valtakunnalliset kuin aluehallintovirastojen asettamat säädökset ja ohjeet. Elementtitestit voidaan järjestää myös virtuaalisesti.

Kiihtymis- ja leviämisalueilla: Toiminnassa ei suositella sairaanhoitopiirien välillä liikkumista, jonka myötä niin luistelijoiden kuin arvioijien tulee olla saman sairaanhoitopiirin alueelta. 

Lisätiedot ja ohjeet testitilaisuuksien järjestämiseen löytyvät materiaalipankista

Harjoitteluoikeuksien päätösmalli

Jokaisessa kunnassa on nimetty henkilö, joka vastaa urheilussa koronan harjoitteluoikeusanomusten hyväksymisestä. Valtaosassa kunnista tämä päätöksentekijä on liikuntatoimea johtava virkamies. Kukin seura hoitaa itse anomuksien lähettämisen sekä tarkentavat keskustelut virkamiesten kanssa, liitolla ei ole valtuuksia ohittaa kuntakohtaisen koronatyöryhmän päätöksiä tai vaatia liikuntatoimen johtavaa virkamiestä muuttamaan päätöstään harjoittelulupaan liittyen.

Yleisötilaisuudet

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset ovat erilaiset eri puolilla Suomea. Määräysten mukaan tietyn kokoisia tapahtumia voidaan järjestää osassa Suomea sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2020 ja siihen liittyvä linjaus yli 50 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisestä eritysjärjestelyin. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että: 

 • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 
  12 metrin turvavälien ylläpitämiseksi 
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä 
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 

Epidemian kiihtymisvaiheessa tai sitä lähestyttäessä aluehallintovirastot voivat arvioida yllä mainitun ohjeen riittävyyttä kaikissa yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa yleisömäärästä riippumatta. Aluehallintovirastot voivat asettaa lisävaatimuksia esimerkiksi asiakasmäärille ja -paikoille ja tilajärjestelyille lähikontaktien välttämiseksi. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärä sisätiloissa voidaan rajata puoleen tavallisesta. Leviämisvaiheessa aluehallintovirastot voivat rajoittaa yleisömäärän enintään kymmeneen henkeen tai kieltää tilaisuuksien järjestämisen.

Tarkemmat kokoontumisrajoitukset alueittain katsottavissa Aluehallintoviraston sivuilta.

Joukkueen mahdollinen altistuminen ja karanteeni 

Mikäli havaitset koronavirukseen viittaavia oireita, toimi THL:n ohjeiden mukaisesti. 
THL: Toimintaohje epäiltäessä COVID-19 aiheuttamaa infektiota
THL: Karanteeni ja eristys
Olympiakomitea: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista urheiluun

Matkustaminen 

Seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita matkustamisesta ja karanteeneista:
THL Matkustaminen ja koronaviruspandemia 

Suosittelemme seuraamaan ajankohtaista koronavirusinformaatiota 

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19
Valtioneuvosto: Tietoa koronaviruksesta
Olympiakomitea: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun  
Aluehallintovirasto (AVI): Usein kysyttyjä kysymyksiä aihealueittain
Suomen Taitoluisteluliitto: Uusia rajoituksia ja toimenpiteitä taitoluistelussa 28.11.